Доцільність мультимедійних уроківГоловна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учні комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві.

За умов відсутності іншомовного оточення читання та аудіювання є одним з найважливіших напрямків оволодіння іноземною мовою. Вони дають змогу отримувати необхідну інформацію, сприяють розумінню учнями важливості вивчення іноземної мови, загострюють інтерес роботи над нею. Вони є найдоступнішими і водночас сприяють засвоєнню всіх інших аспектів іноземної мови, а використання сучасних технічних засобів робить цей урок більш ефективним з точки зору формування різних умінь та навичок в учнів та забезпечує хорошу мотивацію до вивчення англійської мови. Саме тому в цей урок включені завдання з цих видів мовленнєвої діяльності а також використовуються технічні засоби для більш продуктивного навчання.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Доцільність мультимедійних уроків уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Я вважаю це цікаво

 • Як, відомо, Канада має дві офіціальні мови: англійську та французьку. Особливістю канадської освіти є білінгвальне навчання: обов'язкове вивчення англійської і французької мов, а також вивчення однієї з малих "культур спадщин". Білінгвальне навчання повинне знімати мовні проблеми учнів, покращувати успішність, розвивати навички усної мови. Програми білінгвального навчання варіативні. Частина з них передбачає розвиток розмовних навичок. Всі програми передбачають, що школярі білінгвальних учбових закладів повинні стати компетентними з мови і культури більшість, яка
 • Використання ІКТ та можливостей Інтернет на уроках іноземної мови

 • Визначення сучасного етапу розвитку суспільства як постіндустріального, інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій, перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини - все це визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій в системі освіти в цілому та при викладанні окремих навчальних предметів зокрема. Ряд сучасних вітчизняних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові праці Олійника В. В. присвячені теоретико-методологічним основам дистанційної освіти дорослих,
 • Використання Ікт на уроках німецької мови

 • ВСТУПОдним із концептуальних напрямків розвитку сучасної освіти є інноваційні технології, до яких належать технологія критичного мислення та інформаційно - комунікаційні технології, впровадженням яких я займаюсь разом з методичним об'єднанням вчителів іноземних мов за розробленими комплексно - цільовою програмою Харківької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 та алгоритмом. Вплив технологій на результати навчально-виховного процесу - актуальна тема для науковців. З 2010 року триває перший етап реалізації ІКТ на уроках іноземної мови, перед
 • Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

 • В умовах інформаційної системи освіти в навчанні іноземної мови активно й успішно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу. Сучасний етап інформатизації навчання характеризується використанням нових інформаційних і телекомунікаційних, мультимедійних технологій. Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, що реалізується з допомогою комп'ютерна. Комп'ютер може застосуватися вчителем для вирішення особистих дидактичних задач протягом уроку: Представлення інформації в різних формах; Формування в учнів
 • Передумови та проблеми використання ІКТ

 • Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
 • Методи проблемного навчання

 • Психологічною основою проблемного навчання називають сформульовану С. Л.Рубінштейном тезу : „ Мислення починається з проблемної ситуації ." Які ж типі проблем можна включити в проблемне навчання математики? По - перше проблема математичного опису, перекладу на мови математики ситуацій і задач які виникають в математиці ( в різних галузях знань, техніки, виробництва) або в середні математики ( наприклад переклад геометричної ситуації на мову алгебри чи навпаки ). В найзагальнішому вигляді її можна назвати проблемою
 • Методичні поради для вчителів початкових класів

 • • Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра. • У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок опиратись на сформовані у дітей пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси. • Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь. • Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам. • Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та