Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?

Сучасне життя - це час комп’ютеризації, час інформаційних технологій, час використання обчислювальної техніки й систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації. Сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).Історично склалося, що інформатизація освіти є невід'ємною частиною інформатизації суспільства. Сучасне життя пред'являє до школи нові вимоги. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. Школа покликана вирішувати завдання підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві. Суспільству необхідні грамотні і кваліфіковані фахівці, що володіють величезним запасом технологій і засобів інформатизації, тому одне з завдань сучасної школи - сформувати інформаційну культуру та інформативні компетентності майбутнього спеціаліста. Для цього необхідно повна інформатизація навчального закладу. Сучасні школи мають бути забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами (це мінімум). Кожен учень на уроках інформатики повинен самостійно працювати за комп’ютером, розвивати свої здібності, уміння і навички ефективного використовувати сучасні інформаційно-комунікаційних технології у своїй діяльності. В школі мають бути мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки. Метою використання інтерактивного та мультимедійного обладнання в галузі освіти є підвищення компетенції вчителів у максимально ефективному використанні нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, стимулювання становлення нової культури педагогічного мислення, а також пробудження більшого інтересу до навчання в учнів. Засоби візуалізація інформації з використанням сучасних технологій мають знаходитись в кожному предметному кабінеті і використовуватися на кожному уроці як вчителем так і учнем. Вчителі і учні мають чітко володіти технологією роботи з цими засобами. Це значно збільшить ефективність навчання та буде економити час на відображення інформації. Головне завдання вчителя - навчаючи розвивати, тобто не тільки дати знання зі свого предмета, а й навчити учня мислити логічно, ставити проблему, знаходити шляхи її вирішення. Вивчення предметів має підтримуватися відповідним програмним забезпеченням. Зараз існує досить багато комп'ютерних програм, розроблених для вдосконалення навчального процесу - це лабораторні практикуми, тренажери, контролюючі програми, довідкові системи. Програми дозволяють здійснювати видачу матеріалу в динаміці. Тут комп'ютер здобуває ще більшу роль, знімаючи частину навантаження з викладача. Учень сам може визначити для себе теми для вивчення, впливати на порядок, швидкість освоєння матеріалу. Це дозволяє використовувати подібні можливості для самонавчання. Комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням виступає як засіб управління навчальною діяльністю учнів, виконує розвиваючу, навчальну та виховну функції. Сучасне суспільство перебуває в бурхливих потоках інформації. Без мережі Інтернет не можливе життя. Мережа забезпечує наступні дидактичні цілі: • публікацію навчально-методичної інформації;• спілкування між суб'єктами та об'єктами навчального процесу в Інтернет; • дистанційний доступ до інформаційних ресурсів (віддаленим бібліотечних каталогів і файлів електронних бібліотек, до призначених для користувача файлів, до баз даних. Пошук і одержання необхідної інформації із глобальної комп'ютерної мережі Інтернет вимагає використання комунікаційних технологій. Використання Інтернет в школі повинно здійснюється за такими основними напрямками: • включення в навчальні програми посилань на сайти Інтернет, що містять освітній матеріал, а також безпосереднє використання цих матеріалів;• організація відеоконференцій та Інтернет-конференцій за участю школярів ряду шкіл міста;• участь у on-line конкурсах та ол


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність? уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Glogster VS Power Point, або Про ефективність інформаційних технологій

 • Комп'ютери стрімко увірвалися в наше життя, надійно закріпились у різноманітних сферах людської діяльності, не оминувши, на щастя, й галузь освіти. Важко уявити, як ми раніше обходилися без цього "дива". А скільки простору дає мережа Інтернет! Сьогодні вона не тільки й не стільки джерело інформації, скільки комунікативне середовище. Процес навчання - це, насамперед, процес спілкування вчителя й учнів, їхня взаємодія, а Інтернет дозволяє зробити цю комунікацію зручнішою, сучаснішою, ефективнішою. Проте нині
 • МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

 • МОДЕЛь ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У статті розглянуто можливості інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій та запропоновані моделі їх використання у навчальному процесі вищого навчального закладу. Ключові слова: Інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, дистанційні технології навчання, платформа дистанційного навчання, електронний навчальний курс. Сучасне інформаційне суспільство, як суспільство економіки знань та глобальної компетентності, має такі особливості: обсяг знань, що породжується у світовому співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки; щодня у
 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі На виконання Концепції Державної цільової програми Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній
 • Інтерактивні методи навчання на уроках музичного мистецтва, як засіб активізації комунікативної компетенції

 • Докорінні зміни, що відбуваються нині в українському суспільстві, зокрема і в освіті, вимагають глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки відповідно до нових реалій сучасного життя. Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального стану розвитку до постіндустріального, а нині - до інформаційного. Запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для подальшого загального та професійного навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих форм організації
 • Школа – центр сприяння інформаційній культурі

 • Впровадження інформаційних технологій в освіту є сьогодні одним з найважливіших пріоритетів освітньої політики України та багатьох кран світу. Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій впливає сьогодні не тільки на можливості отримувати інформацію та освіту, а й на якість життя загалом. Сучасна школа покликана сформувати соціально активну, творчо мислячу особистість, виробивши у випускників вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, самонавчатися, заглиблюючи і розширюючи наявні знання. З метою підвищення ефективності підготовки
 • Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

 • В умовах інформаційної системи освіти в навчанні іноземної мови активно й успішно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу. Сучасний етап інформатизації навчання характеризується використанням нових інформаційних і телекомунікаційних, мультимедійних технологій. Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, що реалізується з допомогою комп'ютерна. Комп'ютер може застосуватися вчителем для вирішення особистих дидактичних задач протягом уроку: Представлення інформації в різних формах; Формування в учнів
 • Інформаційні технології в дошкільній освіті

 • Всім відомо, що найбільш ефективними засобами включення дитини в процес творчості є: - ігрова діяльність; - створення позитивних емоційних ситуацій; - робота в парах; - проблемне навчання. Будь-яке заняття бажано проводити з використанням наочності. І часто виникають проблеми: де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? Сьогодні на допомогу педагогу прийшов комп'ютер. Застосування нових і новітніх інформаційних засобів призводить до появи в педагогіці нових понять. Коли комп'ютер стали використовувати в освіті з'явився термін "нові інформаційні технології" (НІТ).