КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВПочатковий рівень (1-3): учень називає прилади та їх призначення, демонструє вміння користуватися окремими з них, може скласти схему досліду лише з допомогою вчителя, виконує роботу без належного оформлення.

Середній рівень (4-6): Учень виконує роботу за зразком або з допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливість зробити правильні висновки або їх частину, під час виконання та оформлення виконані помилки.

Достатній рівень (7-9): Учень самостійно монтує необхідне обладнання, виконує робот в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності проведення дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує записи..., самостійно робить висновки

Високий рівень (10-12): Учень виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну обробку результатів, розраховує похибки, аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить похибки проведеного експерименту


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання

 • Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень І Початковий 1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. З постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань. Виготовлений виріб (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Учень допускає значні відхилення від відустановлених вимог при виконанні більшості технологічних операцій та прийомів роботи. В організації робочого місця є постійні суттєві порушення. Систематично допускаються порушення
 • Система тестування знань

 • Кожний вчитель за допомогою такої системи може самостійно створювати тести зі свого предмета, а учень може самостійно перевірити свої знання на цих тестах, які відкриті для усіх або запропоновані вчителем.
 • Тема «Розвиток творчої самостійності учнів»

 • 1. Протиріччя: - між фронтальними формами навчання та індивідуальним темпом навчально - пізнавальної діяльності учнів; - між необхідністю розвивати творчий потенціал особистості і відсутністю умов для індивідуальної роботи з кожним учнем; - між бажанням учнів до самостійності і не умінням організувати і керувати своєю навчально - пізнавальною діяльністю; - між необхідністю засвоєння шкільної програми усіма учнями у класі та різними здібностями дітей. 2. Основна ідея: - створення відповідного середовища для розвитку здібностей особистості
 • Технологія організації колективно-групового навчання

 • Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність, яка пронизує увесь навчальний процес. При фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому клас працює в єдиному темпі. Проте при фронтальній роботі надзвичайно важко забезпечити високу активність усіх дітей, тому що учитель орієнтується на рівень середніх учнів. Школярі з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й
 • Ігри для використання на уроках математики

 • Ігри для використання на уроках математики Гра "Знаю" Дiти, починаючи з першої парти, лічать уголос. Кожен учень по порядку встає, називаючи наступне число. Замість числа "5" учень, на якого воно випадає, повинен сказати: "Знаю", - i плеснути п'ять разів у долоні. А наступний знову починає лічбу з одиниці, i т. д. до останнього учня в класi. Число "5" можна замінити будь-яким іншим. Гра з м'ячем Учитель вголос промовляє початок твердження, а учень, якому вiн
 • Робоче місце вчителя математики

 • Робоче місце вчителя Шановні вчителі математики Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі від зовнішніх умов : майстерності вчителя, методів навчання, забезпеченості уроку ТЗН, змісту програм (на жаль від нас це не залежить), навчального обладнання, засобів управління навчальним процесом, навчальних меблів тощо. А головне завдання кожного вчителя на сучасному етапі - пробудити інтерес до навчання та навчити самостійно здобувати знання, творчо їх використовувати. Навчання предмета буде успішним, якщо в учителя є можливість
 • Положення про міський конкурс “Квітневі читання”

 • аргументованість вибору теми - 5 балів повнота розкриття теми - 5 балів наявність теоретичної та експериментальної частини, виділення об'єкта дослідження - 5 балів; актуальність теми дослідження - 5 балів висновки в роботі - 5 балів наявність елемента творчості - 5 балів стиль (чіткість, лаконічність викладання ), грамотність - 5 балів правильність оформлення літератури - 5 балів загальне оформлення роботи 5 балів Загальна кількість - 45 балів II Етап ( захист робіт) аргументованість проблеми дослідження - 5 балів; чіткість, лаконічність викладання -