Методи навчанняМетоди навчання

1.Інформаційно - ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам'ятовування її учнями).

2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються).

3. Проблемно - інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення).

4. Частково - пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті колективного пошуку).

5. Навчально - дослідницький (самостійний пошук знань і способів діяльності, необхідних для вирішення проблеми, творчого використання).

Загальні методи навчання

Монологічний

діалогічний

евристичний

Пошуковий

демонстративний

Алгоритмічний

пояснювальний

Стимулюючий

спонукаючий

Інструктивний

Інформаційно - повідомляючий

Методи роботи учнів

Виконавський

Реконструктивний

Частково-пошуковий

пошуковий

Творчий

Форми організації навчального процесу

Фронтальна

групова

індивідуальна

Компоненти навчальної діяльності

1.Мотивація навчання. 2.Реалізація запланованого матеріалу. 3.Логічність і послідовність викладу. 4.Оптимальність структури уроку 5.Раціональність використання методів, принципів, засобів навчання. 6.Мовна культура учнів, учителя. 7.Результативність уроку. 8.Дисципліна учнів.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Методи навчання уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Структура уроків критичного мислення (самоосвіта)

 • Структура уроків критичного мислення1. Розминка2. Мотивація3. Актуалізація4. Усвідомлення змісту5. РефлексіяРозминка• Замінює оргмоменти традиційного уроку. • Створює сприятливий психологічний клімат на уроці.• Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.• Сприяє психологічному розвантаженню учнів.Мотивація (Обгрунтування навчання)• Постановка мети уроку ( розуміння практичної значимості навчального матеріалу).• Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми (чітке розуміння вимог від учнів на уроці). Актуалізація •Пробудження зацікавленості, пригадування того, що учні знали.• Відтворення знань, вмінь; встановлення рівня досягнень
 • Методичні поради для вчителів початкових класів

 • • Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра. • У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок опиратись на сформовані у дітей пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси. • Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь. • Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам. • Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та
 • Модель управління якістю профільного навчання

 • Тема досвіду: "Модель управління якістю профільного навчання". Схвалено модель профільного навчання "Модель управління якістю профільного навчання" На педагогічній раді Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, протокол № 14 від 25.10.2011 Досвід роботи нашого навчального закладу успішно Впроваджується через: 1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи; 2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів; 3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами. Мета моделі. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної
 • Доцільність мультимедійних уроків

 • Головна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учні комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві. За умов відсутності іншомовного оточення читання та аудіювання є одним з найважливіших напрямків оволодіння
 • Технологія організації колективно-групового навчання

 • Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність, яка пронизує увесь навчальний процес. При фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому клас працює в єдиному темпі. Проте при фронтальній роботі надзвичайно важко забезпечити високу активність усіх дітей, тому що учитель орієнтується на рівень середніх учнів. Школярі з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й
 • Проектна робота по темі: ” Family and friends”

 • ТЕМА: My family and friends Тип уроку: проектна робота по темі МЕТА УРОКУ: дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми удосконалення різних умінь та навичок. виховання в учнів любові до сім´ї та рідних Обладнання : комп´ютер, активний словник по темі, набір кольорового паперу, клей, ножиці. Схематичний план уроку: Привітання - 1 хвилина Введення учнів у мовне середовище засобами мови -
 • Рекомендації щодо роботи з недисциплінованими дітьми

 • Рекомендації щодо роботи з недисциплінованими Дітьми Причина недисциплінованої поведінки Рекомендації щодо роботи Неправильне ставлення до вчителя в родині учня Для усунення цієї причини необхідно поговорити з батьками. У процесі спілкування слід дотримуватися деяких порад: 1) Залучайте батьків до співпраці, переконуйте батьків, що ваша співпраця сприятиме душевній рівновазі дитини. 2) Ознайомте батьків зі своїми вимогами до учнів, поцікавтеся думкою батьків щодо цього питання. 3) Покажіть однаковість позицій учителя й батьків для успішного навчання дитини. 4)