Методичні поради для вчителів початкових класів
• Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

• У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок опиратись на сформовані у дітей пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси.

• Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь.

• Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам.

• Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроків.

• Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконання домашніх завданнь, навички самостійної роботи.

• Розвивати мислення, пам'ять, увагу.

• Проводити навчально-виховну роботу на доступному для учнів рівні.

• Розвивати творчі здібності учнів, заохочуючи їх до участі в різноманітних конкурсах, святкових заходах.

• Оптимально розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.

• Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчання, підтримувати тісний зв'язок з учителями старших класів.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Методичні поради для вчителів початкових класів уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Структура уроків критичного мислення (самоосвіта)

 • Структура уроків критичного мислення1. Розминка2. Мотивація3. Актуалізація4. Усвідомлення змісту5. РефлексіяРозминка• Замінює оргмоменти традиційного уроку. • Створює сприятливий психологічний клімат на уроці.• Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.• Сприяє психологічному розвантаженню учнів.Мотивація (Обгрунтування навчання)• Постановка мети уроку ( розуміння практичної значимості навчального матеріалу).• Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми (чітке розуміння вимог від учнів на уроці). Актуалізація •Пробудження зацікавленості, пригадування того, що учні знали.• Відтворення знань, вмінь; встановлення рівня досягнень
 • Шкільні традиції

 • Робота з обдарованими учнями Обдарована дитина - одна з великих таємниць природи. •Найвідповідальніша педагогічна задача -серед великої кількості дітей треба віднайти ту, котра, на ваш погляд, є обдарованою.Обдарованість формується :•- в умовах взаємодії внутрішньої природи індивіда •- зовнішніх впливів природи та суспільства . УмовИ, які сприяють розвитку обдарованої дитини: •- психологічний клімат у сім'ї, •- природа, •- держава, •- релігія,•- бізнес і виробництво, •- освіта, •- космос, •- засоби мас-медіа,
 • Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” у 2012-2013 н. р

 • З 2012-2013 н. р. Міжнародний метематичний конкурс "Кенгуру" проводиться у два етапи. І етап конкурсу проводиться для учнів 2-6 класів. ІІ етап конкурсу проводиться для учнів 7-11 класів. Мета першого етапу Конкурсу - пропедевтика знань та умінь учнів 2-6 класів. Цей етап Конкурсу проводиться за завданнями, визначеними Організаційним комітетом. Мета другого етапу Конкурсу - поглиблення знань та умінь учнів 2-11 класів на основі матеріалів, що надані Асоціацією. Перший етап проводиться
 • Доцільність мультимедійних уроків

 • Головна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учні комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві. За умов відсутності іншомовного оточення читання та аудіювання є одним з найважливіших напрямків оволодіння
 • Врахування індивідуальних особливостей учнів

 • З метою розвитку мислення учнів, їхніх пізнавальних інтересів і здібностей я приділяю особливу увагу глибокому розумінню матеріалу, який вивчається на уроках. На першому етапі навчання, коли знання вперше вводяться в пам'ять учнів, вони засвоюються не в повному об'ємі і далеко не в тій формі, що є метою навчання. Тому я намагаюся проводити спеціальну роботу, у ході якої вихідні поняття піддаються диференціації, і у результаті формується нова система знань. Аналізуючи рівень засвоєння навчального
 • Контрольна робота з математики 2 кл

 • Контрольная работа Вариант 1 Задача На 4 конверта наклеили по 2 марки. Сколько всего марок наклеили? Примеры 2•9+22= 2•7+43= 2•6+46= 2•4+29= 2•2+58= 2•(84-75)= Задание 7 м 4 дм = ... дм 37 см =... дм...см 4 дм 6 см = ... см 8 м 9 см =... см Задача В поле работает две бригады, по 7 человек в каждой, а на огороде - 8 человек. Сколько всего человек работает в поле и на огороде вместе? Уравнения Х + 37 = 82 Х
 • Методи навчання

 • Методи навчання 1.Інформаційно - ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам'ятовування її учнями). 2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються). 3. Проблемно - інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення). 4. Частково - пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті