Особистісно – орієнтоване навчання на уроках біології
Реформування шкільної біологічної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. На сучасному етапі вчителі біології та інших дисциплін використовують у процесі навчання особистісно-орієнтований підхід до кожного учня.

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: "Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...", а Закон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань".

Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Задача вчителя - простежити динаміку його розвитку, визначити особисті переваги у роботі з навчальним матеріалом, тобто пізнати учня як особистість, розкрити та розвинути його індивідуальні здібності.

На кожному уроці я прагну забезпечити формування особистості, здатної до творчого пошуку й самодостатньої в усіх аспектах життєдіяльності. Реалізація цих завдань вимагає від учителя використання комплексної системи методів активного навчання. Саме ці методи дозволяють не тільки залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, але разом з тим реалізувати принцип безпосередньої участі, який робить кожного учня активним шукачем шляхів і засобів розв'язання проблем, що розглядаються в курсі біології. Беручи участь у пошуку та обговоренні різних способів розв'язання проблеми й різноманітних шляхів їх перевірки, учень удосконалює навчально - пізнавальні мотиви, у нього виникає інтерес до способів одержання знань. Разом з тим, коли учень залучається до процесу мислення, відбувається розвиток розумових і творчих здібностей, здійснюються самореалізація, самовдосконалення особистості.

Для того щоб навчити учнів знаходити подібність і відмінність між біологічними об'єктами і явищами, навчити їх аналізувати, прогнозувати, систематизувати інформацію, спонукати до знаходження декількох варіантів розв'язування певної біологічної проблеми, навчити з нових позицій розглядати відоме й шукати невідомі шляхи розв'язування завдань, які виходять за межі стандартних, я поряд із традиційними застосовую сучасні, інноваційні технології:

  Проблемне навчання Технології організації самостійних робіт Критичне мислення Креативні методи навчання Інтерактивні технології

Застосування цих технологій спонукає учнів брати активну участь у тренінгах, бесідах, дискусіях, імітаційних вправах, ігрових ситуаціях, розв'язувати дослідні задачі, працювати з біологічними об'єктами. Така діяльність учнів вимагає від них самостійності та творчості.

Розвиває в учнів самостійність, критичне мислення метод проектів, який використовую як в навчальній, так і в позакласній роботі. На початку вивчення теми діти самостійно обирають завдання, разом з учителем вибирають об'єкти, складають план роботи. Навчаються методики дослідження. В процесі виконання роботи консультую, допомагаю учням у визначенні шляхів розв'язання проблеми. Презентації проектів відбуваються наприкінці вивчення теми або на засіданні шкільного наукового товариства "Ерудит". Діти із зацікавленням працювали над проектами "Обери здоров'я - обери життя", "Проблема підмивання берегів Каховського водосховища", "Вода - джерело здоров'я", "Первоцвіти дніпровських плавень" та ін..

Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Біологія - це один із тих навчальних предметів, при вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп'ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

На своїх уроках ефективно використовую програмне забезпечення з біології.

Проведення уроків у разі комплексного застосування традиційних та інноваційних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Отже, особистісно орієнтовне навчання дає змогу без зниження складності сприймати новий матеріал. Спеціально підібрана допомога - це не пряма підказка, яка гальмує мислення учнів, а і інструмент, за допомогою якого вчитель підводить учня до правильного розв'язку, тим самим здійснює навчальний процес. Отже, щоб навчальний процес не стояв на місці, а розвивався учителю необхідно знаходити суперечності в ньому та вміти їх розв'язувати.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Особистісно – орієнтоване навчання на уроках біології уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Використання інтерактивних форм навчання на уроках інформатики

 • Реформування середньої освіти і ті вимоги, що ставляться до випускників, повинні докорінно змінити навчальні методики. Сьогодні намітився перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості, від накопичення знань до вміння оперувати знаннями, від „одноразової" освіти до безперервної, від поточної організації навчання до індивідуальної. Одним з генеральних завдань реформування освіти в Україні є підготовка освіченої творчої особистості, формування її фізичного і морального здоров'я. Розв'язання цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і
 • Використання даних моніторингу в навчальному закладі

 • На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом, необхідність переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце інноваційним процесам для підвищення рівня якості освіти. Виходячи з цього, нами була визначена стратегічна мета - підвищення рівня якості освіти для формування і розвитку соціально зрілої та
 • Психологічний аспект «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

 • Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів та вчителів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, сприяє розв'язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання. ІКТ відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення нового, що сприятиме
 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів Маміної Лариси Іванівни Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. У північних народів є простий і мудрий афоризм: "Якщо подарувати людині одну
 • Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес

 • Освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості.Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка існує в ній. Європейський досвід розвитку країн переконливо свідчить: чим вищий освітній рівень населення, Тим потужніша держава, тим замо¬жніший її народ.Головна мета освіти - формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, Здатної до подальшого саморозвитку. Освічена людина легко орієнтується в суспільстві, що змінюється, швидко освоює нові сфери діяльності, володіє високим рівнем толерантності, здатна проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її
 • Необхідність використання ІКТ у навчально-виховному процесі

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі - загальна необхідність 11:00 Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу в галузі науки, виробництва, нових технологій свідчать про необхідність перебудови системи освіти у напрямку створення умов для особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до своїх нахилів. Перед сучасною школою постало завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною XXI
 • Тематика засідань педрад в 2012/2013 н. р

 • Тематика педрад Губиниської ЗОШ I-III ступеня №1 на 2012/2013 н. р. № з/п Тематика педрад Термін вик. 1 1.Вибори секретаря педагогічної ради. 2. Про підсумки діяльності навчального закладу щодо реалізації регіонального проекту "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти" в 2011/2012 н. р. та пріоритетні завдання розвитку школи й реалізації ІІІ (креативного) етапу обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" на 2012/2013н. р. 3.1.Аналіз роботи МР за