Особистісно – орієнтоване навчання на уроках біології


Реформування шкільної біологічної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. На сучасному етапі вчителі біології та інших дисциплін використовують у процесі навчання особистісно-орієнтований підхід до кожного учня.

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: "Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...", а Закон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань".

Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Задача вчителя - простежити динаміку його розвитку, визначити особисті переваги у роботі з навчальним матеріалом, тобто пізнати учня як особистість, розкрити та розвинути його індивідуальні здібності.

На кожному уроці я прагну забезпечити формування особистості, здатної до творчого пошуку й самодостатньої в усіх аспектах життєдіяльності. Реалізація цих завдань вимагає від учителя використання комплексної системи методів активного навчання. Саме ці методи дозволяють не тільки залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, але разом з тим реалізувати принцип безпосередньої участі, який робить кожного учня активним шукачем шляхів і засобів розв'язання проблем, що розглядаються в курсі біології. Беручи участь у пошуку та обговоренні різних способів розв'язання проблеми й різноманітних шляхів їх перевірки, учень удосконалює навчально - пізнавальні мотиви, у нього виникає інтерес до способів одержання знань. Разом з тим, коли учень залучається до процесу мислення, відбувається розвиток розумових і творчих здібностей, здійснюються самореалізація, самовдосконалення особистості.

Для того щоб навчити учнів знаходити подібність і відмінність між біологічними об'єктами і явищами, навчити їх аналізувати, прогнозувати, систематизувати інформацію, спонукати до знаходження декількох варіантів розв'язування певної біологічної проблеми, навчити з нових позицій розглядати відоме й шукати невідомі шляхи розв'язування завдань, які виходять за межі стандартних, я поряд із традиційними застосовую сучасні, інноваційні технології:

    Проблемне навчання Технології організації самостійних робіт Критичне мислення Креативні методи навчання Інтерактивні технології

Застосування цих технологій спонукає учнів брати активну участь у тренінгах, бесідах, дискусіях, імітаційних вправах, ігрових ситуаціях, розв'язувати дослідні задачі, працювати з біологічними об'єктами. Така діяльність учнів вимагає від них самостійності та творчості.

Розвиває в учнів самостійність, критичне мислення метод проектів, який використовую як в навчальній, так і в позакласній роботі. На початку вивчення теми діти самостійно обирають завдання, разом з учителем вибирають об'єкти, складають план роботи. Навчаються методики дослідження. В процесі виконання роботи консультую, допомагаю учням у визначенні шляхів розв'язання проблеми. Презентації проектів відбуваються наприкінці вивчення теми або на засіданні шкільного наукового товариства "Ерудит". Діти із зацікавленням працювали над проектами "Обери здоров'я - обери життя", "Проблема підмивання берегів Каховського водосховища", "Вода - джерело здоров'я", "Первоцвіти дніпровських плавень" та ін..

Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Біологія - це один із тих навчальних предметів, при вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп'ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

На своїх уроках ефективно використовую програмне забезпечення з біології.

Проведення уроків у разі комплексного застосування традиційних та інноваційних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Отже, особистісно орієнтовне навчання дає змогу без зниження складності сприймати новий матеріал. Спеціально підібрана допомога - це не пряма підказка, яка гальмує мислення учнів, а і інструмент, за допомогою якого вчитель підводить учня до правильного розв'язку, тим самим здійснює навчальний процес. Отже, щоб навчальний процес не стояв на місці, а розвивався учителю необхідно знаходити суперечності в ньому та вміти їх розв'язувати.

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие сочинения всех времен и народов