Педагогічна майстерність
За висловом "педагогічна майстерність" криються величезний життєвий, педагогічний досвід учителя, його творчість, абсолютне знання предмета, володіння прийомами викладання, уміння зацікавити, навчити учнів. Учитель-майстер своєї справи цілком розуміє, що викладання суспільних дисциплін не є автоматичним вкладанням навчального матеріалу у голову учня. Надзадача учителя -уміння побудувати таку спільну навчальну діяльність, щоб учень мав непереборне бажання побачити минуле, почути його аналіз, відчути майбутнє, а потім захотіти учитись, приходити на урок історії для спілкування з учителем. На якому б етапі професійного становлення не був учитель (молодий чи досвідчений), він ніколи не повинен вважати свою майстерність остаточно завершеною. Постійний розвиток, осмислення та переосмислення власного досвіду - ось запорука підвищення майстерності педагога.

Кожен учитель знає, що навчання є процесом двостороннім, адже передбачає діяльність учня-навчання та діяльність учителя-викладання. Процес викладання - це організація цілеспрямованого і систематичного впливу учителя на учня задля досягнення конкретної педагогічної мети. Інструментом такого впливу може бути створене інноваційне освітнє середовище у окремому регіоні.

Забезпечуючи пріоритетність розвитку творчих рис школярів, що є головною умовою регіонального інноваційного навчання, закладеною у обласному науково-методичному проекті "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. 2010-2015", кожному навчальному закладові сьогодні треба рішуче відійти від консервативних способів організації навчання та його одноманітності і прийти через інноваційний пошук до найбільш ефективних форм і методів організації навчального процесу.

Розглядаючи завдання сучасного навчання школярів суспільним дисциплінам, опираючись на Державний стандарт, всі творчо працюючі вчителі суспільних дисциплін розуміють, що воно повинно сприяти не лише на розвиток ключових та предметних компетентностей учнів, але і максимально розкривати їх обдарування та інтелект, впливати на інноваційний розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, особливих мотивів, цінностей і соціального досвіду. Всього цього можна досягти під час уроку, бо на сьогодні у школі класно-урочна система є і залишається чи не єдиною ідеально організованою формою традиційного та інноваційного навчання.

На уроках вчителем можуть і повинні використовуватись найрізноманітніші форми інноваційної та творчої організації навчальної діяльності, побудованої на принципах гуманізації, демократизації, диференціації та індивідуалізації чи особистісної орієнтації. Підвищенню ефективності поставлених завдань, що сприяють оновленню змісту історичної, правознавчої, філософсько-світоглядної, духовно-моральної, громадянської освіти, можуть допомогти вироблена навчальним закладом власна стратегія і оновлена вчителем тактика викладання суспільних дисциплін, їх продумане організаційне і програмно-педагогічне забезпечення, прогнозування позитивних результатів навчальної діяльності учнів, активне включення їх у самостійну пізнавальну діяльність, задоволення креативних потреб школярів у знаннях та вміннях, систематичне залучення учнів до практичної діяльності, яка вимагає застосування знань.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Педагогічна майстерність уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Методи навчання

 • Методи навчання 1.Інформаційно - ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам'ятовування її учнями). 2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються). 3. Проблемно - інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення). 4. Частково - пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті
 • Технологія організації колективно-групового навчання

 • Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність, яка пронизує увесь навчальний процес. При фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому клас працює в єдиному темпі. Проте при фронтальній роботі надзвичайно важко забезпечити високу активність усіх дітей, тому що учитель орієнтується на рівень середніх учнів. Школярі з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й
 • Тема «Розвиток творчої самостійності учнів»

 • 1. Протиріччя: - між фронтальними формами навчання та індивідуальним темпом навчально - пізнавальної діяльності учнів; - між необхідністю розвивати творчий потенціал особистості і відсутністю умов для індивідуальної роботи з кожним учнем; - між бажанням учнів до самостійності і не умінням організувати і керувати своєю навчально - пізнавальною діяльністю; - між необхідністю засвоєння шкільної програми усіма учнями у класі та різними здібностями дітей. 2. Основна ідея: - створення відповідного середовища для розвитку здібностей особистості
 • Організація виховної та позакласної роботи в школі

 • Організація виховної та позакласної роботи в школі Виховання - багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України - носія цінностей та загальнолюдських надбань. Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань: Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності,
 • Нормативна база

 • ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від ­­­­­­­­­­­­­­_26.01.2011 № ___58_ КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ Вступ За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових Стандартів, перехід на нові методи навчання, введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів. Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе
 • ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИФорми організації навчання - цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично забезпечена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, співпраці. Взаємодія уча- Сників навчального процесу є основою поділу організаційних форм навчання на три групи: 1) індивідуальні заняття, у тому числі - самонавчання; 2) колективно-групові заняття; 3) індивідуально-колективні заняття. Найпоширенішою в навчанні інформатики є Фронтальне Навчання застосовується при роботі всіх дітей над одним і тим самим змістом або при засвоєнні одного й того самого виду
 • Тематика засідань педрад в 2012/2013 н. р

 • Тематика педрад Губиниської ЗОШ I-III ступеня №1 на 2012/2013 н. р. № з/п Тематика педрад Термін вик. 1 1.Вибори секретаря педагогічної ради. 2. Про підсумки діяльності навчального закладу щодо реалізації регіонального проекту "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти" в 2011/2012 н. р. та пріоритетні завдання розвитку школи й реалізації ІІІ (креативного) етапу обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" на 2012/2013н. р. 3.1.Аналіз роботи МР за