Розвиток пізнавальних інтересів

Увага - у молодшому шкільному віці домінує мимовільна увага, але під впливом учіння інтенсивно розвивається довільна увага. Властивості уваги: нестійка увага молодших школярів; діти відчувають значні труднощі у розподілі уваги на два види діяльності; молодші школярі відчувають труднощі і при переключені уваги з одного предмета на інший. Вчитель повинен давати їм час; обсяг уваги дітей менший обсягу уваги у дорослих. Сприймання у молодшому шкільному віці: домінує мимовільне сприймання проте під впливом учіння розвивається довільне сприймання: спочатку сприймання першокласників іде на здійснення ними практичних дій з предметами. Дії з предметами є головною метою, а сприймання їх виступає засобом досягнення цієї мети. Наприкінці молодшого шкільного віку змінюється співвідношення між сприйманням та предметними діями. Сприймання перетворюється в основну мету, а дії стають засобом досягнення цієї мети. Вікові особливості сприймання: мала диференційованість сприймання коли діти плутають схожі предмети; тісний зв'язок сприймання з практичними діями, зв'язок сприймання з емоціями. Засоби розвитку сприймання: використання методу порівняння; виділення головного і суттєвого в об'єктах які сприймаються дітьми; використання наочності та технічних засобів; словесний звіт про те, як вони сприйняли певні об'єкти; врахування вікових та індивідуальних особливостей сприймання. Пам'ять. На початку віку у дитини механічна та образна пам'ять. Причини: домінування механічної пам'яті - досить високий рівень розвитку цього виду пам'яті; діти не впливають розрізняють мнемічні завдання; недостатньо розвинене мовлення, тому їм легше запам'ятовувати дослівно, ніж відтворювати матеріал своїми словами. Ще не володіють прийомами смислового запам'ятання. Пам'ять молодших школярів протягом даного періоду має дві тенденції розвитку: посилення ролі смислової пам'яті у порівнянні з механічною; розвиток словесно-логічної пам'яті. Засоби розвитку пам'яті: формування у дітей правильної установки на запам'ятання матеріалу; навчання дітей здатності розрізнювати мнемічні завдання; навчання дітей прийомам смислового запам'ятання; врахування вікових та індивідуальних особливостей. Мислення. У молодшому шкільному віці на початок періоду домінує наочно-образного мислення, а під впливом учіння інтенсивно розвивається абстрактне мислення. Розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація. У дитини розвивається здатність використовувати певні предметні поняття та поняття відношень, такі якості мислення: критичність, раціональність, широта мислення, самостійність, творчий характер мислення. Шляхи розвитку мислення: навчання дітей здатності виділяти головне і суттєве у матеріалі який вивчається; використання творчих завдань; створення проблемних ситуацій; організація навчальних дискусій; врахування вікових та індивідуальних особливостей. Уява. В 2х основних напрямах: збільшення реалізму образів уяви; розвиток здатності дитини управляти процесами своєї уяви. У цьому віці розвивається як репродуктивна так і творча уява. Шляхи розвитку уяви: використання творчих завдань; використання творів літератури та мистецтва; використання позакласної та позашкільної роботи; врахування вікових та індивідуальних особливостей. Мовлення. На початку віку у дітей домінує усне діалогічне мовлення. Під впливом учіння у дітей розвивається усне монологічне мовлення та писемне. Діти оволодівають лексичними, фонетичними та граматичними сторонами рідної мови. Засобом розвитку мовлення виступає використання різних видів словесної творчості, насамперед творів та переказів.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Розвиток пізнавальних інтересів уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Психолого-педагогічна характеристика учня –класу

 • 1. Стан здоров'я______________ 2. Програмовий матеріал: . Техніка читання __________сл. хв. . Рівень сформованості навичок письма_____________ . Рівень сформованості обчислювальних навичок____________ 3. Характеристика пізнавальної діяльності: . Особливості пам'ті ( точність, швидкість, довільність) . Стійкість уваги. . Розвиток уяви. . Сформованість логічного мислення. . Сформованість образного мислення. . Стан розвитку писемного мовлення. . Стан розвитку усного мовлення. . Словниковий запас. 4. Пізнавальні інтереси. 5. Рівень самооцінки: занижений, завищений, адекватний. 6. Відношення до критичних зауважень. 7 .Вольові якості (наполегливість, цілеспрямованість, самостійність). 8. Здібності (музичні, танцювальні, спортивні, математичні, акторські, літературні, природознавчі,
 • Загальні особливості раннього дошкільного віку

 • Загальні особливості вікового періоду У цьому періоді відбувається інтенсивне фізичне зростання дитині, змінюється співвідношення між величиною голови, тулуба, кінцівок. Прорізається 20 молочних зубів. Певних змін зазнають антронометричні показники. Істотних змін зазнає предметна діяльність: дії з предметами стають цілеспрямованішими. Використовуються як засіб досягнення певної мети. Виникає сюжетно-відображувальна гра, в якій малюк передає свої перші життєві враження. Дитина набуває мовленевих умінь, інтенсивно розвивається розуміння нею мовлення інших людей, поповнюється активний словник, засвоюються елементарні
 • Розвиток творчих здібностей дитини

 • "Як визначити творчі здібності дитини у початковій школі" Питання для обговорення Розвиток творчих здібностей дітей Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей Визначення творчих здібностей дітей s "За - проти"; "Що станеться, якщо...?"; "Яким я уявляю собі...?"; "Уяви собі"; "Логічний ланцюжок"; "Ланцюжок думок"; "Опиши (намалюй) навпаки"; "Барон Мюнхаузен"; Складання творів за поданим початком, кінців кою, назвою; Слухання музики й добирання прикметників; Складання кросворд1в, сканворд1в, загадок; "Крісло автора"; "Сніговий ком"; "Ситуація"; "Фантазери". Розвивати творчі здібності дітей допомагає використання методик критичного мислення: "Мозковий штурм"; "Гронування"; "Кубування"; "Сенкан"; "Читання з передбаченням"; Проводження інтегрованих уроків дає можливість
 • Режим дня

 • Режим дня у закладі. РЕЖИМНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРШУ ПОЛОВИНУ ДНЯПрийом дітей1. Спілкування вихователя з дітьми: індивідуальні бесіди, ігри для спілкування й створення настрою в дітей.2. Організація самостійної діяльності дітей: різні види ігор, праця в куточку природи, образотворча діяльність.3. Формування культурно-гігієнічних навичок: використання носової хустки, контроль за зовнішнім виглядом, акуратністю зачіски.4. Формування культури поводження: вітання, увічливі взаємини з однолітками, дорослими. Ранкова гімнастикаГігієнічні процедури Закріплення правил миття рук; гри-змагання, бесіди вихователя про
 • Аналіз виховного заходу

 • Аналіз виховного заходу Дата_________________________ ПІБ вихователя, вчителя________________________________________________________ Мета ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Тема заходу, форма проведення__________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Місце проведення______________________________________________________________ Методичні вимоги до організації і проведення виховного заходу Висновки і зауваження Тема. Її актуальність і вмотивованість. Відповідність віковим особливостям дітей Форма. Доцільність вибору саме цієї форми. Її відповідність психофізичним особливостям школярів. Врахування можливості активної участі всіх чи більшості вихованців Мета Її чіткість, конкретність, спрямованість на підвищення рівня розвитку вихованості дітей Підготовка Наявність
 • Врахування індивідуальних особливостей учнів

 • З метою розвитку мислення учнів, їхніх пізнавальних інтересів і здібностей я приділяю особливу увагу глибокому розумінню матеріалу, який вивчається на уроках. На першому етапі навчання, коли знання вперше вводяться в пам'ять учнів, вони засвоюються не в повному об'ємі і далеко не в тій формі, що є метою навчання. Тому я намагаюся проводити спеціальну роботу, у ході якої вихідні поняття піддаються диференціації, і у результаті формується нова система знань. Аналізуючи рівень засвоєння навчального
 • Психологічна готовність дитини до школи

 • Психологічну готовність до школи в найзагальнішому вигляді можна визначити як комплекс психічних якостей, необхідних дитині для успішного початку навчання в школі; вона включає декілька компонентів: 1) мотиваційна готовність (позитивне відношення до школи і вчення); 2) вольова готовність (досить високий рівень розвитку довільності поведінки); 3) інтелектуальна, або розумова, готовність (наявність певних умінь, навичок, рівня розвитку пізнавальних процесів); 4) соціальна, або моральна, готовність (сформованість тих якостей, які забезпечують встановлення взаємин з дорослими і однолітками, входження в