Використання мультимедійних технологій на уроках історії

На початку XXI століття людство увійшло в нову стадію свого розвитку, і вчені, і політики, підприємці й педагоги усе частіше говорять про те, що настає Інформаційна ера. У світі відбувається інформаційна революція. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в інформаційному суспільстві у багатьох галузях виробництва головною складовою стає інформація. Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти. Освіта трансформується з інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки і є стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують комп'ютерні технології в систему освіти. Інтеграція України до єдиного світового простору викликає необхідність впроваджувати високотехнологічні інформаційні засоби навчання в освіту, займатися пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. На території України розробка комп’ютерних технологій і засобів навчання розпочалася ще у 70-ті рр. минулого століття, але на сьогодні вони є недостатньо ефективними. Головними причинами цього є те, що майже відсутня база якісних комп’ютерних програм та слабка розвиненість методичних питань комп’ютерного навчання. Сучасний період реформування школи та історичної освіти потребує термінового розв’язання цих проблем. Застосування у сфері історичної освіти комп’ютера та мультимедійних приладів як засобу навчання має сприяти розвитку цілісності та системності мислення учня, його уяві, мотивації до вивчення історії, дозволяє більш повно забезпечувати усі види його пізнавальної діяльності, формування відповідних умінь і навичок; індивідуалізувати процес навчання. Проте застосування мультимедійних технологій на уроці історії потребує розв’язання цілої низки методичних питань: розробка уроків із використанням мультимедійної підтримки та поєднання їх із традиційними формами уроку, організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, де застосовується засоби мультимедіа. Відсутність відповідей на ці питання гальмує інтеграцію комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання в історичну освіту. Що стосується застосування комп’ютера в навчально-пізнавальному процесі, то цьому питанню вже приділено достатньо уваги, хоча вони пов’язані з математикою та фізикою, тобто з тими науками, які легше за все піддаються комп'ютерному моделюванню. Окрім того, програмісти мають, як правило, достатньо гарну підготовку з математики, що дозволяє їм створювати велику кількість різних програм з цього предмету [56, 40].Питання методики викладання історії із використанням комп’ютерних та мультимедійних технологій в історико-методичній літературі майже не розглянуті, за винятком певної кількості статей у педагогічній пресі, пов'язаних з описом конкретного досвіду конкретних вчителів: В. М.Недзельська «Деякі аспекти використання комп’ютера на уроках історії та правознавства», О. Охредько «Комп’ютери на уроках історії», Л. В.Фоменко «Комп’ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії», П. А.Гевал «Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів».Аналіз наукової літератури засвідчив необхідність подальшої розробки проблеми використання комп’ютера та мультимедійних приладів на уроках історії. Тому темою даної роботи є «Використання мультимедійних технологій на уроках історії».Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків, а саме CD – диску з розробленою експериментальною програмою. Отже, проблема використання комп’ютерних та мультимедійних технологій на уроках історії залишається актуальною, проте цій проблемі приділяється все більше уваги, отже в майбутньому, можливо, знайдеться остаточне вирішення цієї проблеми. 1. Ефективність використання мультимедійних засобів на уроці історії У науково-педагогічній літературі і в періодичних виданнях з’являються статті про використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. Переліки електронних засобів та інших ресурсів для школи обчислюються вже сотнями. Мультимедійні технології – це практична реалізація методологічних і теоретичних основ формування інформаційної культури. Сучасному вчителю все складніше бачити себе в освітньому процесі без допомоги комп’ютера. За найоптимістичнішими підрахунками фахівців лише близько 10% вчителів регулярно використовують в своїй п


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Використання мультимедійних технологій на уроках історії уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес

 • Освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості.Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка існує в ній. Європейський досвід розвитку країн переконливо свідчить: чим вищий освітній рівень населення, Тим потужніша держава, тим замо¬жніший її народ.Головна мета освіти - формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, Здатної до подальшого саморозвитку. Освічена людина легко орієнтується в суспільстві, що змінюється, швидко освоює нові сфери діяльності, володіє високим рівнем толерантності, здатна проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її
 • Використання ІКТ в навчальному процесі

 • Використання у навчально-виховному процесі мультимедійних, телекомунікативних і інтерактивних методів навчання Підвищення ефективності підготовки учня в початковій школі є найважливішим завданням, що стоїть сьогодні системою освіти в Україні. Основні зміни в освіті України чітко визначені у державній національній програмі "Освіта", Закони України "Про освіту". Зокрема, Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ столітті у розділі "Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти" визначає головну мету Української системи освіти. Вона має забезпечувати "Створення" та впровадження
 • Використання ІКТ та можливостей Інтернет на уроках іноземної мови

 • Визначення сучасного етапу розвитку суспільства як постіндустріального, інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій, перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини - все це визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій в системі освіти в цілому та при викладанні окремих навчальних предметів зокрема. Ряд сучасних вітчизняних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові праці Олійника В. В. присвячені теоретико-методологічним основам дистанційної освіти дорослих,
 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі На виконання Концепції Державної цільової програми Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній
 • Використання інформаційних технологій на уроках біології

 • Використання інформаційних технологій на уроках біології Надзвичайно високі темпи розвитку біології в останньому десятилітті супроводжуються швидко зростаючим числом її в житті людини. Вона не тільки залишається теоретичною основою охорони здоров'я і сільського господарства, але й відкриває можливості розвитку нових галузей промисловості, нові перспективи в техніці. Все це вимагає вдосконалення біологічного освіти на всіх рівнях. При цьому особливо важливе значення набуває вивчення біології в школі. На сучасному етапі у викладанні біології особлива увага
 • Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

 • В умовах інформаційної системи освіти в навчанні іноземної мови активно й успішно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу. Сучасний етап інформатизації навчання характеризується використанням нових інформаційних і телекомунікаційних, мультимедійних технологій. Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, що реалізується з допомогою комп'ютерна. Комп'ютер може застосуватися вчителем для вирішення особистих дидактичних задач протягом уроку: Представлення інформації в різних формах; Формування в учнів
 • Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?

 • Сучасне життя - це час комп’ютеризації, час інформаційних технологій, час використання обчислювальної техніки й систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації. Сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).Історично склалося, що інформатизація освіти є невід'ємною частиною